Kontakt

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak


ul. Kościuszki 37
30-105 Kraków
tel: (12) 61 99 538
fax: (12) 61 99 502

fundacja@znak.org.pl


Numer konta / Bank account: PL 41 1240 4533 1111 0000 5434 1522 (Pekao SA)

 

 

koordynator projektu:
Sylwia Gajownik

 

 


Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK została założona w roku 1992 przez Społeczny Instytut Wydawniczy "ZNAK", jako narzędzie międzynarodowej współpracy w dziedzinie rozwoju kultury chrześcijańskiej. Swoje cele statutowe realizauje poprzez szeroko zakrojone działania edukacyjne na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, nietolerancji, szerzenie postaw tolerancji, autentycznego dialogu i współpracy pomiędzy różnymi religiami i narodami dla wzajemnego wzbogacania się i realizowania wspólnych wartości, pogłębiania znajomości kultur różnych narodów.

 

 

Od ponad 15 lat realizuje projekty z zakresu dialogu społecznego, międzykulturowego, międzyreligijnego i międzynarodowego finansowanych ze źródeł polskich prywatnych i publicznych, międzynarodowych w tym unijnych. Uczestniczyła bądź uczestniczy w wielu partnerskich projektach międzynarodowych i krajowych udzielając merytorycznego i logistycznego wsparcia różnorodnym działaniom edukacyjnym. Działania Fundacji realizowane są równolegle w rzeczywistości wirtualnej (programy internetowe, wykorzystywanie nowych technologii) jak i w formie seminariów, staży, konferencji, warsztatów, wyjazdów edukacyjnych, publikacji, konkursów dla młodzieży etc.

 

 

Fundacja posiada bardzo duże doświadczenie współpracy z różnymi organizacjami i instytucjami w realizacji podobnych tematycznie projektów. W swoich działaniach stale współpracuje z ekspertami akademickimi, dbając o wysoką wartość merytoryczną realizowanych projektów.