Studia i dokumenty »

Dzień Czarnej Wstążki


23-08-2012 / AP

 23 sierpnia, w rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, obchodzimy Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu, zaproponowany przez Parlament Europejski w 2008 roku, w 70.rocznicę Paktu.


Dokument ten, podpisany na tydzień przed wybuchem II wojny przez ministrów spraw zagranicznych III Rzeszy i Związku Radzieckiego, Joachima von Ribbentropa i Wiaczesława Mołotowa, zawierał tajny protokół omawiający podział Europy Środkowej na niemiecką i sowiecką strefę wpływów, uwzględniający w tym także rozbiór Polski. 

Po raz pierwszy obchody Dnia Czarnej Wstążki odbyły się trzy lata temu temu. Jest to dzień pamięci ofiar wszystkich reżimów totalitarnych i autorytarnych, masowych deportacji i eksterminacji w czasach stalinizmu i nazizmu. 

Z tej okazji przypominamy „Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ogłoszenia dnia 23 sierpnia Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu”

Parlament Europejski,
— uwzględniając Konwencję ONZ o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości,
— uwzględniając następujące artykuły Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Rady Europy: artykuł 1: Konieczność przestrzegania praw człowieka, artykuł 2: Prawo do życia, artykuł 3: Zakaz tortur i artykuł 4: Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej,
— uwzględniając rezolucję 1481 (2006) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie potrzeby międzynarodowego potępienia zbrodni totalitarnych reżimów komunistycznych, 
- uwzględniając art. 116 Regulaminu,

A. mając na uwadze podpisany między Związkiem Radzieckim a Niemcami pakt Ribbentrop-Mołotow z dnia 23 sierpnia 1939 r., który za sprawą tajnych protokołów dodatkowych podzielił Europę na dwie strefy interesów,
B. mając na uwadze, że masowe deportacje, morderstwa i zniewolenie, popełnione w ramach aktów agresji stalinizmu i nazizmu, kwalifikują się do kategorii zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości,
C. mając na uwadze, że w rozumieniu prawa międzynarodowego przedawnienie nie ma zastosowania do zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości,
D. mając na uwadze, że Europa słabo orientuje się w tym, jaki wpływ wywarł reżim radziecki na byłe komunistyczne republiki, oraz jakie było znaczenia jego okupacji dla obywateli tych krajów,
E. mając na uwadze, że art. 3 decyzji 1904/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającej na okres 2007-2013 program „Europa dla obywateli” w celu promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego wzywa do wsparcia działania „Aktywna pamięć europejska”, którego celem jest zapobieżenie powtórzeniu się zbrodni nazizmu i stalinizmu w jakiejkolwiek formie,

1. proponuje, by dzień 23 sierpnia ogłosić Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu
celem upamiętnienia ofiar masowych deportacji i eksterminacji, a jednocześnie ściślejszego zakorzenienia demokracji i wzmocnienia pokoju i stabilizacji naszego kontynentu;
2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy parlamentom państw członkowskich.